Medezeggenschap

Er is op onze school een medezeggenschapsraad (mr). Ouders, personeel en leerlingen kunnen via de mr invloed uitoefenen op het beleid op de Zuidwalschool. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De samenstelling ervan hangt af van het schooltype. In het basisonderwijs bestaat de mr uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van de omvang van de school. Op de Zuidwalschool bestaat de mr uit vijf ouders en vijf leerkrachten.

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie van de school moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
In een aantal gevallen moeten de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. De schooldirectie moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

 

Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met de mr over zaken die de school betreffen. Let op, voor individuele aangelegenheden moet men contact opnemen met de leerkracht. Mocht dit niet tot een voldoende resultaat leiden, kan men contact opnemen met de directeur. Mocht ook hier geen oplossing uit komen, dan kan men nog contact opnemen met de MR. De makkelijkste manier om in contact te komen met de mr is om een van de leden (zie hieronder) even aan te spreken op school. Er is ook een postvak voor de mr op de school en men kan de raad ook via de mail bereiken op a.ruitenbeek@obszuidwalschool.nl

De vergaderingen van de mr zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen met interesse zou kunnen aanschuiven. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. De mr maakt ook elk jaar een jaarverslag, waarin beschreven wordt welke zaken er besproken zijn en wat voor adviezen de mr heeft gegeven.

De mr van de Zuidwalschool heeft veiligheid en goed onderwijs hoog in haar vaandel staan, maar ook communicatie en samenwerking tussen ouders en leraren. De mr is volop bezig zich verder te ontwikkelen tot een raad, die kennis heeft van alle belangrijke zaken en tracht dit op een open en toegankelijke manier te doen.

De Zuidwalschool is onderdeel van De Haagse Scholen (DHS), een stichting die meer dan vijftig openbare basisscholen in Den Haag omvat. Al deze scholen hebben samen ook een medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die gaat over alle zaken die op bovenschools niveau spelen. Veel beleid wordt gemaakt voor alle scholen van DHS (en besproken in de GMR), voordat er keuzes op schoolniveau kunnen worden gemaakt (die worden besproken in de mr). De leden van alle mr’en kiezen de leden van de GMR, die ook voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel bestaat.